Tel: 0578 - 61 29 70   |   info@lokhorstbv.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

Grondverzetbedrijf Lokhorst B.V.
Tongerenseweg-Zuid 193
8162 SC Epe

Inschrijfnummer K.v.K.: 080561860000
(AS 132-13)
ALGEMEEN DEEL

Toepasselijkheid, definities

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop, huur en verhuur en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van Grondverzetbedrijf Lokhorst B.V., gevestigd te Epe, hierna te noemen “de gebruiker”.
De koper, de huurder respectievelijk de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
Onder “documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door de gebruiker te vervaardigen of te verstrekken en/of door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. Deze documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere informatiedragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.
Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) gegevens die door de gebruiker en/of de wederpartij (moeten) worden verstrekt.
Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door de gebruiker aan de wederpartij te verhuren zaken evenals alle door de gebruiker aan de wederpartij te leveren zaken, zoals grond, grind, zand en andere materialen.
Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.
Indien de gebruiker deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De gebruiker hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Aanbod, offertes

Ieder aanbod en elke offerte van de gebruiker is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft de gebruiker het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
Ieder aanbod en elke offerte is gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden en gedurende de voor de gebruiker normale werktijden.
Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft de gebruiker het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
Getoonde en/of verstrekte monsters evenals opgaven van afmetingen, capaciteiten, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
De gebruiker heeft het recht de kosten verbonden aan een offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen.

Totstandkoming overeenkomsten

De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van de gebruiker heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien de gebruiker schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
De gebruiker is pas gebonden aan:
een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
mondelinge afspraken;
aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra de gebruiker - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

Vergoeding, prijzen, tarieven

De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten, kosten voor het aanvragen van vergunningen, kosten voor het doen van een graafmelding (KLIC-melding) bij het kadaster op grond van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION), afhandelingskosten en declaraties van ingeschakelde derden.
Tenzij partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal de gebruiker de overeengekomen prestatie verrichten tegen een vaste vergoeding.
De gebruiker heeft het recht deze vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat door partijen, zonder dat dit te wijten is aan de gebruiker, en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
Indien door de gebruiker op nacalculatiebasis wordt geoffreerd, gelden de geoffreerde prijzen slechts als richtprijzen. De gebruiker zal zijn vergoeding uiteindelijk berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen of gebruikte uurtarief. Daarnaast worden de daadwerkelijk door de gebruiker gemaakte kosten berekend.
De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft de gebruiker het recht een toeslag te berekenen over het uurtarief.
Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van de gebruiker bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.
a.    Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of grondstoffen, heeft de gebruiker het recht de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
b.    Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan de gebruiker heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag de gebruiker er vanuit gaan dat de consument met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd.

Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens de gebruiker vereist, mag hij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.
Indien de opdracht met zich meebrengt dat de gebruiker met meerdere, door de wederpartij aangestelde, derden moet samenwerken, zal de wederpartij een hoofdverantwoordelijke onder hen aanstellen en een onderlinge taakverdeling bepalen. Dit gebeurt in overleg met en na instemming van de gebruiker.

Verplichtingen van de wederpartij

De wederpartij moet ervoor zorgen dat:
hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, een bodemgeschiktheidsverklaring, een schone grondverklaring, grondtransportmeldingen e.d.) tijdig en op de door de gebruiker gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;
de overeengekomen kwaliteit- en/of veiligheidsplannen, sterkte- en/of stabiliteitsberekeningen worden opgesteld en deze aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld;
de gebruiker vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van (eigen) kabels, leidingen e.d. die niet vallen onder de WION;
hij de gebruiker direct informeert indien de ligging van de kabels, leidingen e.d. die wel onder de WION vallen is gewijzigd of mogelijk afwijkt van de bij het Kadaster bekende gegevens;
eventuele door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
de gebruiker op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot het terrein, de opstal of het water waarop of waarin de werkzaamheden dienen te worden verricht (“de werklocatie”). Deze werklocatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat de gebruiker hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
de werklocatie goed bereikbaar is voor machines en drijvend materieel van de gebruiker;
de werklocatie in zodanige staat is dat de gebruiker ongehinderd zijn werkzaamheden kan verrichten of voortzetten;
de gebruiker tijdig de mogelijkheid krijgt te zorgen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken, (bouw)materialen en hulpmiddelen;
de zaken die hij zelf levert voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties en deze zaken aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld inclusief de extra hoeveelheden die nodig zijn in verband met het verloren gaan van een deel van de zaken tijdens de werkzaamheden;
er voorzieningen getroffen worden ten behoeve van de verkeersveiligheid en de bescherming van het milieu en/of ter voorkoming van geluidsoverlast;
de maatvoering van het uit te voeren werk op de werklocatie voldoende duidelijk is aangegeven;
de gebruiker op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door de gebruiker gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij;
op de werklocatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval, zoals bouw- en chemisch afval;
de eventuele locatie waar apparatuur, machines, materialen e.d. van de gebruiker opgeslagen, opgeborgen of gestald moeten worden zodanig is, dat geen beschadiging of diefstal zal kunnen plaatsvinden;
op de werklocatie kosteloos de door de gebruiker en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn.
De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
De gebruiker zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of overige schade aan de apparatuur, machines, materialen e.d. die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.
De wederpartij staat de gebruiker toe kosteloos naamsaanduidingen en reclame op de werklocatie of aan het werk aan te brengen.
Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van de gebruiker om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Levering, (op)leveringstermijnen

Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien de gebruiker de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog te leveren.
De gebruiker is gerechtigd tot uitvoering van de overeenkomst in gedeelten, waarbij iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.
Het risico voor de te leveren zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken op de werklocatie dan wel de andere door de wederpartij aangewezen locatie aankomen.
Transport van de bestelde zaken vindt plaats op een door de gebruiker te bepalen wijze, maar voor rekening van de wederpartij.
Indien de door de wederpartij bestelde zaken niet uit voorraad leverbaar zijn en door de toeleverancier slechts in bepaalde minimale hoeveelheden, minimale aantallen of standaardmaten worden geleverd, is de wederpartij gehouden deze minimalen hoeveelheden, aantallen en/of standaardmaten af te nemen en de bijbehorende (totale) koopprijs te voldoen.
Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren, heeft de gebruiker het recht de zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet de gebruiker binnen een door de gebruiker te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de prestatie of de zaken alsnog te leveren.
Indien de wederpartij na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. De gebruiker heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken en/of materialen aan derden te verkopen en eventuele al vervaardigde documenten te vernietigen zonder dat hieruit voor de gebruiker een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van de gebruiker alsnog nakoming te vorderen.
Indien de overeengekomen opleveringstermijn is uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder verstaan; kalenderdagen met uitzondering van weekenden en erkende nationale feestdagen.
Werkdagen respectievelijk halve werkdagen waarop - als gevolg van omstandigheden die niet aan de gebruiker te wijten zijn - gedurende minimaal 5 uren respectievelijk 2 uren door de gebruiker niet kan worden gewerkt worden als onwerkbaar beschouwd. De hieruit voortvloeiende gevolgen, zoals een vertraging in de oplevering of kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij.
Als de oplevering van het werk moet plaatsvinden op een dag die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.

Voortgang, uitvoering overeenkomst

Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
de gebruiker niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
de gebruiker niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft de gebruiker recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is hij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen.
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
De gebruiker spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is de gebruiker gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
De gebruiker is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De gebruiker moet het werk zodanig uitvoeren, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt en moet de in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk opvolgen.
De gebruiker moet de wederpartij wijzen op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij:
verstrekte documenten;
voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;
gegeven aanwijzingen;
ter beschikking gestelde of voorgeschreven zaken, materialen en hulpmiddelen;
voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van de gebruiker en hij hiermee bekend is of kan zijn.
De gebruiker wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, zoals deze gelden op de dag van de offerte. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel zijn de gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de gebruiker die gevolgen reeds op de dag van de offerte voorzag of had kunnen voorzien.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal de gebruiker met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. De gebruiker zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft de gebruiker in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door hem verrichte werkzaamheden en leveringen.

Meer- en minderwerk

Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.
Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen worden. De gebruiker is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra de gebruiker - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.
Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt direct bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Oplevering, goedkeuring

De gebruiker moet de wederpartij meedelen dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn.
De werkzaamheden worden geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij het resultaat van de werkzaamheden/ het bewerkte terrein heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
De werkzaamheden worden tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een termijn van 2 weken na de mededeling dat de werkzaamheden zijn afgerond niet heeft gereclameerd bij de gebruiker of zoveel eerder als de wederpartij het resultaat van de werkzaamheden/ het bewerkte terrein vóór deze dag al in gebruik heeft genomen.
Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het resultaat van de werkzaamheden/ het bewerkte terrein, hebben geen invloed op de oplevering.
Indien de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering of onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

Klachten

De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare onvolkomenheden en/of afwijkingen in hoeveelheden, aantallen e.d. vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de onvolkomenheden e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan de gebruiker melden. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
Overige klachten over de geleverde zaken moeten direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de eventueel overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan de gebruiker worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
Alle klachten over de verrichte werkzaamheden moeten eveneens direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen een door de gebruiker gestelde (garantie)termijn na oplevering - aan de gebruiker worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien er geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de gebruiker is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn bovendien voor risico van de wederpartij.
Bestelde zaken worden in de bij de gebruiker voorradige (groothandels)verpakkingen, minimale hoeveelheden/ aantallen en/of standaardmaten geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
Het vorige lid geldt niet voor de consument.
De wederpartij moet de gebruiker in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan de gebruiker verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van zaken noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat de gebruiker ter plekke de klacht komt onderzoeken,vindt dit plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico van retourzending is altijd voor de wederpartij.
In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit of bestaan uit natuurlijke materialen of over onvolkomenheden die zijn veroorzaakt doordat de werkzaamheden worden verricht door gebruikmaking van deze zaken of aan deze zaken, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de natuurlijke materialen.
Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door of in opdracht van de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd of geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Garanties

De gebruiker zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
De gebruiker staat gedurende de overeengekomen (garantie)termijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.
Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken baseert de gebruiker zich op de informatie die de toeleverancier van deze zaken verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde en/of de te gebruiken zaken door de toeleverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De gebruiker zal de wederpartij hierover informeren.
Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel van deze zaken, garandeert de gebruiker slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs en/of de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.
Het vorige lid geldt niet voor de consument.
Bij een terecht beroep op een overeengekomen garantie zal de gebruiker - naar zijn keuze - kosteloos zorg dragen voor vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van de gebruiker. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

Aansprakelijkheid

Buiten de expliciet overeengekomen of door de gebruiker gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid.
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de gebruiker alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de gebruiker voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
Indien de gebruiker aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden.
De wederpartij moet de gebruiker uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.
In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
Indien de gebruiker zijn werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte documenten, is de gebruiker niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
Als de wederpartij zaken voor verdere verwerking beschikbaar stelt, dan is de gebruiker verantwoordelijk voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van de zaken zelf.
De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door vervuiling die zich bevindt in de te bewerken of te vervoeren grond, zoals door de aanwezigheid van teer, zwaar ijzerhoudende grond, verborgen asbest en/of chemicaliën.
De gebruiker is niet aansprakelijk voor (schade ontstaan door) olielekkages die veroorzaakt worden door graafwerkzaamheden waarbij oude olievaten of ondergrondse tanks beschadigd worden noch voor de hierdoor veroorzaakte grond- of waterverontreiniging.
De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de wederpartij of in opdracht van de wederpartij door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
De wederpartij vrijwaart de gebruiker van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, indien de gebruiker de voor de uitvoering van de overeenkomst op grond van de WION verplichte graafmelding (KLIC-melding) tijdig bij het Kadaster heeft gedaan, de graafwerkzaamheden zorgvuldig heeft verricht en er desondanks schade aan ondergrondse netten ontstaat.
Alle schade ontstaan aan machines, voertuigen en overige hulpmiddelen van de gebruiker die wordt veroorzaakt door op of onder het maaiveld van het te bewerken terrein aanwezige voorwerpen komt voor rekening van de wederpartij, indien de wederpartij de gebruiker niet voorafgaand aan de werkzaamheden op de aanwezigheid van deze voorwerpen heeft gewezen en de gebruiker hiervan ook anderszins niet op de hoogte kon zijn.
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de werklocatie en/of zaken die uit het werk voortkomen verontreinigd is of zijn, dan is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen en vrijwaart hij de gebruiker voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voort komen.
De gebruiker is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:
door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens de gebruiker verstrekte instructies, adviezen, (gebruiks)aanwijzingen e.d.;
door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
door fouten, onvolledigheden, onvolkomenheden e.d. in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte of voorgeschreven informatie of zaken;
door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat de gebruiker adviseerde en/of gebruikelijk is;
door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
doordat door of namens de wederpartij werkzaamheden of bewerkingen aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker.
De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Betaling bij bedrijven onderling

De gebruiker heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, heeft de gebruiker bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de gebruiker eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
Door de wederpartij gedane betalingen worden door de gebruiker eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
De wederpartij mag de vorderingen van de gebruiker niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op de gebruiker heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Betaling bij consumenten

De gebruiker heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.
Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, heeft de gebruiker bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal de gebruiker de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.
De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft de gebruiker het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de gebruiker eveneens indien hij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.
Door de consument gedane betalingen worden door de gebruiker eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Eigendomsvoorbehoud

De gebruiker behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtin­gen aan de gebruiker heeft voldaan.
De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn be- of verwerkt. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog onbewerkt respectievelijk onverwerkt op de werklocatie/ op de locatie van de wederpartij bevinden.
Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
De wederpartij moet de gebruiker direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de gebruiker bewaren.
De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal de gebruiker op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan de gebruiker en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

De gebruiker heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Overmacht

Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of de gebruiker, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Onder overmacht aan de zijde van de gebruiker wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van de gebruiker.
Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van de gebruiker zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de gebruiker en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment nakomen.

Annulering, opschorting

Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door de gebruiker gemaakte kosten en zijn door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De gebruiker heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden of leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
De gebruiker heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten direct opeisbaar en mag de gebruiker deze bij de wederpartij in rekening brengen. De gebruiker mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode al gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening brengen.
Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van de gebruiker vergoeden.

Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, zij het dat de gebruiker altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan de gebruiker. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat de gebruiker schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft de gebruiker het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 5 oktober 2016
SPECIFIEK DEEL VERHUURVOORWAARDEN

Dit Specifiek Deel Verhuurvoorwaarden is onlosmakelijk verbonden met het Algemeen Deel van de algemene voorwaarden van Grondverzetbedrijf Lokhorst B.V., geves­tigd te Epe hierna te noemen “de gebruiker”.

Het bepaalde in het Algemeen Deel van deze voorwaarden is onverkort van toepassing.
Indien een bepaling in deze Verhuurvoorwaarden uitdrukkelijk afwijkt van de bepalingen in het Algemeen Deel, geldt het bepaalde in deze Verhuurvoorwaarden.

Artikel A:    Toepasselijkheid, definities

Deze verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke overeenkomst waarbij de gebruiker zaken voor verhuur, hierna te noemen: “het gehuurde”, aan de wederpartij ter beschikking stelt.
De gebruiker verbindt zich tegenover de wederpartij het gehuurde aan de wederpartij in huur af te staan gelijk de wederpartij zich verbindt het gehuurde in huur te aanvaar­den.
Voor verhuur komen in aanmerking:
graafmachines en shovels, zowel rups als wiel;
vrachtwagens en trekkers;
tracktoren met toebehoren zoals dumpers, veegmachines, versnippe­raars en freesen;
laserapparatuur;
trillers;
aanhangwagens en opleggers;
containers;
overig materieel, nader te omschrijven in de huurovereenkomst.

Artikel B:    Waarborgsom

De gebruiker heeft het recht een waarborgsom vast te stellen die de wederpartij vóór ingang van de huurperiode aan de gebruiker moet betalen. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de overeengekomen huurperiode en de waarde van het gehuurde.
Indien een verlenging van de huurovereenkomst wordt overeengekomen, moet de wederpartij uiterlijk op de eerste dag van de verlenging een nieuw te bepalen waarborgsom betalen.
Indien de wederpartij de waarborgsom niet tijdig betaalt, kan de gebruiker de huurovereenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van de gebruiker op schadevergoeding.
De waarborgsom kan door de wederpartij niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan de gebruiker door de wederpartij verschuldigde bedragen - waaronder een nog onbetaald gebleven gedeelte van de huurprijs en/of schadevergoeding of kosten die de gebruiker moet maken om het gehuurde weer in de staat te brengen waarin de wederpartij deze heeft ontvangen - compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt terugbetaald indien vaststaat dat de wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel C:    Duur overeenkomst

De huurperiode wordt in de huurovereenkomst vastgelegd.
Deze huurperiode gaat in:
op het moment dat het gehuurde het terrein of de vestiging van de gebruiker verlaat, indien de wederpartij het gehuurde ophaalt;
op het moment dat het gehuurde bij de wederpartij wordt afgeleverd, indien de gebruiker het gehuurde bij de wederpartij aflevert;
en eindigt op het moment dat het gehuurde inclusief alle bijbehorende documenten, onderdelen en toebehoren door de gebruiker retour is ontvangen.
Vertragingen die ontstaan tijdens het laden en/of lossen, het transport en/of de aflevering van het gehuurde die te wijten zijn aan omstandigheden die in redelijkheid voor risico van de wederpartij komen, zijn eveneens onder de huurperiode begrepen.
De huurperiode wordt bovendien verlengd met iedere vertraging in de teruggave van het gehuurde na de overeengekomen periode, waaronder begrepen de tijd die gemoeid is met reparaties, reiniging e.d. van het gehuurde als gevolg van nalatigheid van de wederpartij. De gebruiker heeft dan het recht - naast een betaling van de over de verlenging verschuldigde huurprijs - een vergoeding van alle door de gebruiker geleden schade van de wederpartij te verlangen. Onder deze schadevergoeding zijn in ieder geval begrepen de kosten van gemiste huuropbrengsten, de kosten van het eventueel moeten inhuren van vervangende machines e.d. en overige kosten zoals transport- en administratiekosten. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor eventuele schadeclaims van derden die hieruit voortvloeien.
Indien een defect of schade aan het gehuurde is ontstaan buiten de schuld of risicosfeer van de wederpartij - dit ter beoordeling van de gebruiker - heeft de wederpartij recht op vervanging van het gehuurde gedurende de verdere duur van de huurperiode voor zover dit noodzakelijk is.

Artikel D:    Huurprijs

De huurprijs en de eventuele bijkomende kostenelementen, zoals eventuele kosten van brandstoffen e.d., zijn opgenomen in de huurovereenkomst.
Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, is de huurprijs inclusief BTW en alle overige belastingen en rechten die voor of in verband met de huurover­eenkomst door de gebruiker moeten of mogen worden geheven.
Eventuele kraankosten zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De huurprijs wordt berekend per dag, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt.
Bij huurovereenkomsten aangegaan voor een periode van 1 jaar of langer, heeft de gebruiker het recht de huurprijzen periodiek aan te passen. De gebruiker zal de wederpartij hierover uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de huurprijswijziging informeren. Indien de wederpartij niet binnen 14 dagen na mededeling van de huurprijswijziging aan de gebruiker heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag de gebruiker er vanuit gaan dat de wederpartij met de huurprijswijziging heeft ingestemd. Ontbinding van de huurovereenkomst moet alsdan schriftelijk gebeuren. Bij gebreke van een ontbinding wordt de gewijzigde huurprijs door de wederpartij aan de gebruiker verschuldigd vanaf de aangekondigde ingangsdatum.
De wederpartij is geen huur verschuldigd over een periode gedurende welke de gebruiker niet in staat is het gehuurde ter beschikking te stellen aan de wederpartij door omstandigheden die voor risico van de gebruiker komen.

Artikel E:    Ophalen/ aflevering van het gehuurde

De gebruiker en de wederpartij kunnen overeenkomen dat de gebruiker het gehuurde bij de wederpartij zal bezorgen. Overeengekomen afleveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen.
De wederpartij moet de gebruiker tijdig de nodige aan- en afvoerinstructies geven. Ter plaatse van het afleveradres moet de wederpartij voor voldoende losfacili­teiten zorgen. De wederpartij zal al het mogelijke doen om er voor te zorgen dat het gehuurde onmiddel­lijk na aankomst in ontvangst kan worden genomen.
Eventuele vertragingen bij de aflevering door schuld of voor risico van de wederpartij (wachttijd etc.) zijn voor rekening van de wederpartij. De hiermee gemoeide kosten worden door de gebruiker als meerkosten aan de wederpartij berekend.
De wederpartij en de gebruiker zullen het gehuurde bij ophalen of ontvangst gezamenlijk op zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen e.d. inspecteren. Indien tijdens deze inspectie zichtbare gebreken etc. geconstateerd worden, zal de gebruiker hiervan een aantekening maken op de huurovereenkomst of hiervan een afzonderlijke schadebeschrijving opmaken.

Artikel F:    Gebruik - onderhoud - herstel

De wederpartij moet ervoor zorgen dat:
hij het gehuurde gedurende de huurperiode conform de bestemming gebruikt en onderhoudt, een en ander met inachtneming van de bedienings-, gebruiks- en/of onderhoudsvoorschriften van de gebruiker en/of de fabrikant. De wederpartij is in dit kader - voor zover dit aan de orde is - onder meer verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstof en smeermiddelen en moet er voor zorgen dat de olie op het juiste peil blijft;
het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat blijft. De wederpartij is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade en moet deze schade direct na ontstaan aan de gebruiker melden onder opgaaf van alle bijzonderheden. Herstel van schade en/of reparatiewerkzaamheden mag/mogen alleen worden uitgevoerd door de gebruiker of - na diens uitdrukkelijke toestemming - op aanwijzing van de gebruiker. Indien voor de herstel- of reparatiewerkzaamheden retourzending/ transport noodzakelijk is, geschiedt dit slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien de gebruiker hiermee op voorhand schriftelijk heeft ingestemd;
hij de gebruiker direct informeert indien er sprake is van beslaglegging op het voertuig - daaronder begrepen fiscaal bodembeslag - of indien gegronde vrees bestaat voor beslaglegging. De wederpartij zal bovendien de beslaglegger direct informeren dat het voertuig eigendom is van de gebruiker.
Het gehuurde blijft altijd eigendom van de gebruiker. Het is de wederpartij niet toegestaan derden enig recht op het gehuurde te verstrekken. De wederpartij mag het gehuurde derhalve niet onderverhuren, aan derden in gebruik geven, derden rechten verstrekken op het gehuurde of wijzigingen op of aan het gehuurde aanbrengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker. De wederpartij moet te allen tijde voorkomen bij derden de verwachting of indruk te wekken, dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.
De kosten van de - na verleende toestemming - aangebrachte wijzigingen aan het gehuurde zijn voor rekening van de wederpartij. De wederpartij kan geen enkele aanspraak maken op vergoeding van bedoelde kosten of op de eventuele waarde­stijging van het gehuurde als gevolg van de wijziging. Bij het einde van de huurovereenkomst beslist de gebruiker of hij wenst dat de door de wederpartij aange­brach­te wijzigingen worden verwijderd of dat hij op de verwijdering geen prijs stelt. In het eerste geval moet de wederpartij het gehuurde in de staat terugbrengen waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. De hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
De gebruiker mag gedurende de huurperiode de toestand van het gehuurde en de wijze waarop het gehuurde gebruikt wordt controleren. De wederpartij moet ervoor zorgen dat de gebruiker of diens gemachtigde toegang tot het ge­huurde krijgt.

Artikel G:    Aanvullende voorwaarden bij verhuur van containers

De wederpartij is verantwoordelijk voor de belading van de container, zowel wat de aard van de lading betreft als de wijze waarop de container beladen is. De container mag - zonder toestemming van de gebruiker - nooit beladen worden met (chemische) (afval)stoffen die vallen onder wet- en regelgeving op het gebied van milieu en/of gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld verf, lege verfblikken, zware metalen, gif, oliën, bestrijdings- en schoonmaakmiddelen, asbest etc.) of waarvoor een speciale vergunning vereist is. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overgekomen, mag in de zogenaamde ‘gesloten containers’ bovendien geen puin, ijzer of andere zware stoffen worden gestort. Gesloten containers - in welke vorm dan ook - zijn uitsluitend bestemd voor licht huisvuil en licht industrieel afval.
De gebruiker heeft het recht het vervoer van een container te weigeren indien zich daarin - zonder toestemming van de gebruiker - zaken bevinden zoals bedoeld in het vorige lid. Dit recht heeft de gebruiker eveneens indien de container niet op de juiste wijze beladen is.
De container staat op de plaats waar deze is afgezet voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk voor mogelijke aanspraken van derden wegens geleden schade en/of overlast in verband met of voortvloeiend uit de plaatsing van deze container. Voor overeenkomsten met de consument geldt dat deze vrijwaring alleen geldt indien plaatsing van de container op uitdrukkelijke aanwijzing van de consument is geschied.
Alle schade aan de containers, zoals schade ontstaan door belading, brand of welke oorzaak dan ook, is voor rekening van de wederpartij.
In alle gevallen waarbij zich op/in de container zaken bevinden waarvan de aanwezigheid conform lid 1 van dit artikel verboden is of de container niet goed beladen is, heeft de gebruiker het recht om alle daaruit voortvloeiende kosten en schade op de wederpartij te verhalen. Hieronder zijn ook begrepen de kosten die gemoeid zijn met de extra werkzaamheden of de extra tijd die nodig is om de container opnieuw te laden.
De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor alle aanspraken van derden die direct dan wel indirect een gevolg zijn van handelen van de wederpartij in strijd met het bepaalde in dit artikel.
Indien de wederpartij de container wil vervoeren of verplaatsen, is hij verplicht voor dit vervoer/deze verplaatsing in eerste instantie de gebruiker te benaderen. Enkel met toestemming van de gebruiker, mag de wederpartij zelf zorg dragen voor het vervoer/ de verplaatsing of hiervoor een derde inschakelen.

Artikel H:    Klachten

De wederpartij heeft het recht het gehuurde direct bij ontvangst te inspecteren of te (laten) keuren.
Indien tijdens deze inspectie of keuring zichtbare defecten, gebreken, beschadigingen, lekkages e.d. geconstateerd worden, moeten deze zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van het gehuurde aan de gebruiker worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.
Indien de wederpartij geen gebruik maakt van genoemd recht op een inspectie of keuring, dan wordt hij geacht het gehuurde in goede staat en gebruiksgereed te hebben ontvangen.
Defecten e.d. aan het gehuurde welke de wederpartij in redelijkheid niet tijdens de inspectie/keuring had kunnen ontdekken, evenals schade aan en tenietgaan of verlies van het gehuurde tijdens de huurperiode moeten direct, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking daarvan, aan de gebruiker worden gemeld met opgaaf van alle bijzonderheden, gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan de gebruiker. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico en rekening van de wederpartij.

Artikel I:    Aansprakelijkheid

Tijdens de huurperiode zijn alle risico’s met betrekking tot het gehuurde voor de wederpartij.
Indien tussen partijen bij aanvang van de huurperiode geen schadebeschrijving van het gehuurde is opgemaakt/ in de overeenkomst is aangetekend, wordt het gehuurde geacht onbeschadigd aan de wederpartij ter beschikking te zijn gesteld.
Indien het gehuurde door de gebruiker is verzekerd voor transport- en/of verblijfschade en uit deze verzekering een eigen risico per schadegeval voortvloeit, wordt het bedrag voor dit eigen risico vermeldt in de huurovereenkomst. Bij schade – door welke oorzaak dan ook – is dan het eigen risicobedrag voor rekening van de wederpartij.
Indien de schade is ontstaan als gevolg van handelen of nalaten in strijd met artikel H van deze voorwaarden, is de wederpartij echter volledig aansprakelijk voor schade van de gebruiker, tenzij hij bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet toe te rekenen valt of volledige vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Indien de schade is ontstaan als gevolg van handelen of nalaten in strijd met enig wettelijk voorschrift door de wederpartij, is de wederpartij eveneens volledig aansprakelijk voor alle schade die de gebruiker hierdoor lijdt.
Indien de wederpartij het gehuurde retourneert buiten de openingstijden van de gebruiker of op een andere plaats dan de bedrijfslocatie van de gebruiker voor afhalen ter beschikking stelt aan de gebruiker, blijft de wederpartij aansprakelijk voor eventuele schade van de gebruiker ontstaan tot het tijdstip waarop de gebruiker het gehuurde feitelijk heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. De gebruiker zal in de hier genoemde situaties het gehuurde bij eerste gelegenheid (laten) inspecteren en de wederpartij direct informeren indien schade is geconstateerd.
De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade (direct en/of indirect) toege­bracht aan de wederpartij en/of derden als gevolg van en/of samenhangend met het gebruik van het gehuurde, ongeacht de aard van de schade. De wederpartij verklaart uitdrukkelijk de gebruiker te vrijwaren voor iedere aan­spraak van derden met betrekking tot dergelijke schades.

Artikel J:    Teruglevering

De wederpartij moet het gehuurde na afloop van de huurperiode in de staat waarin het zich bij ontvangst bevond - behoudens normale afschrijvingen en slijtage - en inclusief de meegele­verde sleutels en overige toebehoren aan de gebruiker retourneren of voor afhalen ter beschikking stellen.
Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een verlenging van de overeenkomst zijn overeengekomen, kan de wederpartij zich niet op enigerlei verlenging beroepen.
De wederpartij en de gebruiker zullen het gehuurde - indien mogelijk - bij de teruglevering gezamenlijk inspecteren. Eventuele kosten van onder meer tenietgaan of vermissing van (onderdelen van) het gehuurde evenals noodzakelijke kosten voor reiniging en herstel komen voor rekening van de wederpartij. Een en ander, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade en andere kosten. Onder deze schadevergoeding zijn in ieder geval begrepen de kosten van gemiste huuropbrengsten, de kosten van het eventueel moeten inhuren van vervanging voor het gehuurde en overige kosten zoals transport- en administratiekosten die de gebruiker tijdens de periode van reiniging, herstel e.d. moet maken.
Indien de wederpartij het gehuurde - om welke reden dan ook - na het verstrijken van de huurperiode niet teruglevert, heeft de gebruiker de keuze - zonder dat hij daar melding van hoeft te maken - de huurperiode telkens met één dag te verlengen dan wel de gebruiker per direct in verzuim te stellen. De gebruiker mag in dat geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en het gehuurde op kosten van de wederpartij bij hem terughalen. Een en ander, zonder dat hieruit voor de gebruiker een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
Indien de wederpartij - om welke reden dan ook - het gehuurde niet aan de gebruiker terug kan leveren, is de wederpartij aan de gebruiker een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van de dagwaarde van het gehuurde te vermeerderen met eventuele kosten van het inhuren van vervanging voor het gehuurde en gederfde winst.
Indien partijen afspreken dat het gehuurde door of namens de gebruiker wordt opgehaald, moet de wederpartij ervoor zorgen dat hij minimaal 48 uren van tevoren (weekenden en erkende nationale feestdagen niet meegerekend) aan de gebruiker heeft meegedeeld op welke datum, welk tijdstip en welk adres de gebruiker het gehuurde kan komen ophalen. Indien het gehuurde op het door de wederpartij aangegeven tijdstip niet gereed is voor transport, dan is de wederpartij direct alle extra kosten die hierdoor voor de gebruiker ontstaan verschuldigd.

Datum: 5 oktober 2016
SPECIFIEK DEEL TRANSPORTVOORWAARDEN

Dit Specifiek Deel Transportvoorwaarden is onlosmakelijk verbonden met het Algemeen Deel van de algemene voorwaarden van Grondverzetbedrijf Lokhorst B.V., geves­tigd te Epe hierna te noemen “de gebruiker”.

Het bepaalde in het Algemeen Deel van deze voorwaarden is onverkort van toepassing.
Indien een bepaling in deze Transportvoorwaarden uitdrukkelijk afwijkt van de bepalingen in het Algemeen Deel, geldt het bepaalde in deze Transportvoorwaarden.

Artikel I:    Toepasselijkheid, definities

Deze transportvoorwaarden zijn van toepassing indien de gebruiker in opdracht van de wederpartij transportwerkzaamheden verricht.
De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
Naast de bepalingen in deze transportvoorwaarden hecht de gebruiker tevens waarde aan de volgende (branche)voorwaarden/ regelgeving die gebruikelijk zijn/is in de transportbranche:
voor alle binnenlandse transportwerkzaamheden de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam in mei 2002;
voor alle grensoverschrijdende transportwerkzaamheden over de weg, het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van zaken over de weg (CMR-verdrag).
Bij wijzigingen in genoemde Algemene Vervoerscondities, is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.
Voor de toepasselijkheid van deze transportvoorwaarden en de in lid 3 genoemd(e) Algemene Vervoerscondities en het CMR-verdrag is de volgende rangorde bepaald:
deze transportvoorwaarden zijn van toepassing. Ingeval van strijdigheid tussen een bepaling uit het CMR-Verdrag en/of de Algemene Vervoerscondities en een bepaling uit onderhavige transportvoorwaarden, heeft de bepaling uit de transportvoorwaarden voorrang, in afwijking van eventuele andere rangordebepalingen in het CMR-Verdrag en/of de Algemene Vervoerscondities;
het bepaalde in het CMR-Verdrag en/of de Algemene Vervoerscondities is pas van toepassing, indien:
b.1. bepalingen uit deze transportvoorwaarden op grond van een wettelijke bepaling en/of een rechterlijke uitspraak nietig zijn of vernietigd worden;
b.2. er sprake is van specifieke onderwerpen of aspecten die niet uitdrukkelijk geregeld zijn in deze transportvoorwaarden;
b.3. partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel II:    Vervoer over de weg – uitvoering overeenkomst

De wederpartij zorgt er voor dat de te vervoeren zaken op de overeengekomen wijze en de overeengekomen data en tijdstippen op de afhaallocatie(s) ter beschikking staan van de gebruiker. Indien de zaken op de afgesproken tijd niet voor vervoer beschikbaar zijn als gevolg van een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, is de gebruiker gerechtigd de volledige voor het vervoer overeengekomen vergoeding bij de wederpartij in rekening brengen.
De wederpartij is verplicht de te vervoeren zaken te voorzien van alle voor het transport benodigde documenten, zoals de vereiste vrachtbrief en grondtransportmelding evenals vergunningen/overige documenten die bijvoorbeeld nodig zijn voor export van de zaken of vervoer van gevaarlijke- of afvalstoffen of grond.
De wederpartij zorgt er voor dat de te vervoeren zaken in overeenstemming zijn met de inhoud van de vrachtbrief. De gebruiker heeft hierbij geen controleplicht.
Indien de te vervoeren zaken - naar het oordeel van de gebruiker - gevaarlijk zijn, deze zaken niet in overeenstemming zijn met de bijbehorende documenten en/of de overeenkomst of niet alle voor het vervoer noodzakelijke documenten aanwezig zijn, heeft de gebruiker het recht het vervoer van de zaken te weigeren of dit vervoer op te schorten tot het moment dat alle noodzakelijke documenten aanwezig zijn en de wederpartij wel aan al zijn verplichtingen op dat gebied heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
Indien de zaken op de overeengekomen datum niet op het overeengekomen tijdstip op het afhaaladres voor vervoer beschikbaar zijn voor de gebruiker, heeft de gebruiker het recht het volledige bedrag dat voor dit vervoer was afgesproken bij de wederpartij in rekening te brengen met uitzondering van eventuele kosten die de wederpartij nu bespaard blijven.
Het risico voor de te vervoeren zaken gaat over op de gebruiker op het moment van het inladen van de zaken.
Indien partijen voor de te vervoeren zaken een maximale waarde hebben afgesproken en de waarde van te vervoeren zaken deze maximale waarde overstijgt, moet de wederpartij dit vooraf schriftelijk melden bij de gebruiker. De gebruiker heeft dan de mogelijkheid de overige waarde bij te verzekeren. De gebruiker mag de kosten van deze extra verzekering bij de wederpartij in rekening brengen. Indien de wederpartij verzuimt door te geven dat de zaken een hogere waarde vertegenwoordigen dan het overeengekomen maximum, is het schadevergoedingsrecht van de wederpartij bij schade aan de zaken in ieder geval beperkt tot het overeengekomen maximum.
De gebruiker is verplicht de te vervoeren zaken volgens overeenkomst tijdig en in de staat waarin zij in ontvangst zijn genomen op de plaats van bestemming af te leveren.
Indien de ontvanger weigert de zaken in ontvangst te nemen of het anderszins, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij of de ontvanger, niet mogelijk blijkt de zaken op het overeengekomen adres af te leveren, heeft de gebruiker het recht de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet ervoor zorgen dat binnen een door de gebruiker te stellen termijn na kennisgeving van de opslag de zaken wel door de gebruiker kunnen worden geleverd.
Indien de wederpartij na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. De gebruiker heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken voor rekening en risico van de wederpartij aan de wederpartij te retourneren zonder dat hieruit voor de gebruiker een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van de gebruiker alsnog nakoming te vorderen.

Artikel III:    Controle

Direct na het arriveren van de zaken op de door de wederpartij opgegeven locatie is de wederpartij of de ontvanger verplicht de zaken te (laten) controleren. Onverminderd het bepaalde in het klachtartikel in het Algemeen Deel van deze algemene voorwaarden, heeft de wederpartij na controle, na uitdrukkelijke of stilzwijgende goedkeuring en bij het nalaten van iedere controle geen enkel klachtrecht meer ten aanzien van de gebruiker.

Artikel IV:    Garantie

Dit artikel is een aanvulling op het garantieartikel in het Algemeen Deel van deze algemene voorwaarden.
De gebruiker verricht zijn diensten zoals van een zorgvuldig handelend bedrijf in zijn branche mag worden verwacht. De gebruiker en zijn personeelsleden en/of door de gebruiker ingeschakelde derden zijn kundig of specifiek geschoold; de gebruiker benut bij het verrichten van de transportdiensten gecertificeerde zaken en/of materialen.

Datum: 5 oktober 2016

Contact

Grondverzetbedrijf Lokhorst B.V.
Tongerenseweg Zuid 193
8162 SC Epe
T: 0578-612970
F: 0578-627873
E: info@lokhorstbv.nl

Voor bedrijven

• Grondwerk
• Graafmachines
• Grondverzetmachines
• Verhuur graafmachines
• Zand & Grind

Voor particulieren

• Tuinen omspitten
• Manege bakken omspitten
• Straatwerk